Rozpoczęcie festiwalu za

dni

              biuro@zpsnfestiwal.pl Kontakt
 
  • wowslider.com
1 2 3 4 5 6 7 8
slider jquery by WOWSlider.com v6.4
 
 
  ZGŁOŚ FILM
   

ZAPRASZAMY NA FESTIWAL FILMOWY
„ŻYCIE POD SPECJALNYM NADZOREM”


       Do 1 kwietnia 2019. przyjmujemy zgłoszenia filmów dokumentalnych i reportaży o tematyce społecznej na V. edycję konkursu „Filmy pod specjalnym nadzorem”.
       Zainspirowani ogromnym zainteresowaniem Festiwalem w poprzednich latach ogłaszamy V. edycję naszego konkursu. Jeśli jesteś filmowcem, któremu nieobce są tematy społeczne koniecznie przyślij do nas swój film.
       Nie ma ograniczeń wiekowych ani tematycznych. Chcemy by nasz festiwal prezentował szerokie spektrum empatii, dzięki której lepiej przyjrzymy się problemom współczesności. To Wy jesteście blisko tych problemów i to Wy możecie o nich najlepiej opowiedzieć.
       Szczegóły znajdziecie na stronie festiwalu. Filmy przesyłajcie na adres Biura Festiwalowego: Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Herbach, ul. Lubliniecka 10/12, 42-284 Herby, woj. Śląskie

 

 

Zgłoś swój film

 
 

Regulamin
V Festiwalu Filmów Dokumentalnych
Życie pod specjalnym nadzorem
5-7 czerwca 2019

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Organizatorem Festiwalu jest Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Herbach.
2. Regulamin określa zasady zgłaszania filmów do selekcji a następnie pokazów konkursowych podczas Festiwalu oraz przyznawania nagród.
3. Festiwal stawia sobie za cel kompleksowy przegląd twórczości w dziedzinie filmu dokumentalnego o tematyce społecznej, życiu ludzi wykluczonych i niedostosowanych społecznie. W festiwalu mogą uczestniczyć podopieczni (byli i obecni) wszystkich Placówek opiekuńczo – resocjalizacyjnych oraz Zakładów Poprawczych i Zakładów Karnych. Mogą wziąć udział wszystkie osoby zawodowo i non profit związanych z szeroko rozumianą resocjalizacją.
4. Do Festiwalu Życie pod specjalnym nadzorem mogą być zgłoszone filmy dokumentalne z całej Polski.
5. W konkursie festiwalowym mogą brać udział filmy, do których autorzy posiadają wszelkie prawa autorskie, majątkowe i pokrewne, prawa do publikacji wizerunku.

§ 2
KATEGORIE KONKURSOWE


1. Pokazy konkursowe obejmują dwie kategorie:
• film DOKUMENTALNY,
• REPORTAŻ

§ 3
WARUNKI UCZESTNICTWA


1. Zgłaszający wyraża zgodę na publiczną prezentację filmu w ramach projekcji konkursowych lub innych sekcji festiwalowych.
2. Zgłaszający wyraża zgodę na prezentację filmu oraz zdjęć z filmu w telewizji i innych mediach elektronicznych, publikacjach reklamowych, w serwisie internetowym Festiwalu i w innych materiałach promocyjnych Organizatora — wyłącznie w celu promocji Festiwalu.
3. Zgłaszający wyraża zgodę na ewentualną publikację informacji o filmie w serwisie internetowym Festiwalu oraz w oficjalnych drukach (katalog, program, ulotki, itd.) oraz w materiałach prasowych.
4. Zgłaszający zobowiązuje się nie wycofać filmu z Festiwalu w momencie jego przyjęcia do pokazu konkursowego.
5. Osoba zgłaszająca film oświadcza, że jest uprawniona do dokonania zgłoszenia i udzielenia Organizatorowi określonej w Regulaminie licencji do korzystania z filmu i materiałów towarzyszących, tj. że przysługują jej wszelkie prawa autorskie i prawa pokrewne (producenckie, wykonawcze) lub jest upoważniona przez dysponenta tych praw do działania w jego imieniu i na jego rzecz w zakresie objętym zgłoszeniem.
6. Warunkiem zakwalifikowania filmu do konkursu jest udzielenie Organizatorowi przez podmiot uprawniony stosownej, nieodpłatnej zgody (licencji) na korzystanie z filmu na potrzeby Konkursu w sposób określony w Regulaminie i w stosownym czasie umożliwiającym udział filmu w Konkursie.
7. Autorzy lub ich opiekunowie zgłoszonych materiałów ponoszą odpowiedzialność za:
• dobra osobiste, prawa autorskie lub dane osobowe zawarte w Utworach,
• treści zawarte w materiałach a w szczególności za przestrzeganie prawa na terenie RP,
• materiały do konkursu mogą zgłaszać tylko osoby fizyczne,
• nie wolno zgłaszać filmów do których prawa autorskie zostały przekazane osobom trzecim.

§ 5
TERMIN SKŁADANIA ZGŁOSZEŃ


1. Termin przyjmowania zgłoszeń rozpoczyna się 13 listopada 2018 r. i kończy się z dniem 1 kwietnia 2019. (decyduje data otrzymania pakietu zgłoszeniowego).
2. Pakietem zgłoszeniowym jest:
• prawidłowo wypełniona karta zgłoszeniowa on – line,
• nośnik z filmem zgłoszeniowym,
• fotografia w formie cyfrowej (rozdzielczość 1000x1000 pix.) autora/autorów filmu.
3. Pakiety zgłoszeniowe mogą być składane:
• osobiście w biurze festiwalowym,
• za pośrednictwem poczty pod adresem:

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczych
Lubliniecka 10/12
42-284 Herby z dopiskiem: Festiwal V edycja

§ 6
SELEKCJA


1. Zgłaszający zobowiązany jest do wypełnienia karty zgłoszeniowej on-line.
2. Zgłaszający film zobowiązany jest do przesłania kopii – pliku filmu na płycie DVD-video lub Blu-ray video.
3. Twórcy, którzy nie ukończyli 18 roku życia muszą wraz z kopią filmu przesłać na adres organizatora oświadczenia – zezwolenia rodziców lub opiekunów prawnych na udział w festiwalu.
4. Zgłaszane produkcje powinny spełniać następujące parametry techniczne:
• materiał zrealizowany w standardzie emisji cyfrowej PAL (w rozdzielczości SD 720x576px lub HD 1280x720px lub HD1920x1080px),
• materiał nie może być skalowany w górę z rozdzielczości niższych niż PAL SD,
• materiał cyfrowy może być zrealizowany zarówno w technice wyświetlania progresywnego jak i z przeplotem (standardy 25p, 50p oraz 25i).
5. Do pokazów festiwalowych akceptowane są następujące formaty:
• plik MP4;
• plik MPEG2.
6. Festiwal nie zwraca nośników nadesłanych do selekcji. Zostają one włączone do Archiwum Festiwalowego.
7. Wszystkie filmy zgłoszone do Konkursów zostaną poddane selekcji przez Komisję Selekcyjną wyłonioną przez organizatorów Festiwalu. O dopuszczeniu zgłoszonego filmu do udziału w projekcjach konkursowych Festiwalu decyduje Organizator Festiwalu na wniosek Komisji Selekcyjnej. Komisja Selekcyjna i Organizator nie są zobowiązani do wyjaśniania swoich postanowień.
8. Poziom techniczny dostarczonych kopii filmów będzie jednym z kryteriów ich kwalifikacji do konkursu finałowego. Komisja Selekcyjna może przyjąć zgłoszony film nie spełniający parametrów technicznych jedynie w przypadku nadzwyczajnych wartości artystycznych filmu.
9. W przypadku zakwalifikowania się produkcji do pokazu konkursowego Zgłaszający zobowiązany jest do zapewnienia obecności twórców danego projektu podczas pokazu konkursowego oraz podczas oficjalnego zakończenia festiwalu, w trakcie którego wręczone zostaną nagrody.
10. Organizatorzy na potrzeby pokazów festiwalowych mają prawo skonwertować dostarczone materiały do standardu przyjętego przez kino festiwalowe jako podstawowy standard wyświetlania.
11. Filmy zrealizowane w technologii 3D, muszą być skonwertowane do wersji 2D.
12. Zgłaszający, których filmy zostaną zakwalifikowane do konkursu, zostaną powiadomieni poprzez pocztę elektroniczną lub telefonicznie.

§ 7
NAGRODY


1. W każdej kategorii konkursowej zostanie przyznana nagroda.
2. Formą nagrody będzie statuetka festiwalowa oraz nagroda rzeczowa ufundowana przez Organizatorów oraz sponsorów.
3. Jury ma prawo przyznać honorowe wyróżnienia.
4. Jury ma prawo nie przyznać nagród regulaminowych.
5. Decyzja Jury jest ostateczna, a uczestnikom nie przysługuje prawo do odwołania.
6. W uzgodnieniu z organizatorem mogą być przyznane nagrody pozaregulaminowe, fundowane przez osoby prywatne, instytucje i organizacje.
7. Nagrody zostaną wręczone w dniach 5-7.06.2019 roku podczas uroczystej gali kończącej Festiwal.
8. Organizator nie wysyła nagród, statuetek i dyplomów dla nagrodzonych twórców. Odbiór jest możliwy wyłącznie osobiście lub przez upoważnioną przez niego osobę podczas gali festiwalowej w dniach 5-7.06.2019 roku.
9. W przypadku nieobecności nagrodzonego lub jego przedstawiciela następuje kumulacja a nagroda zasila pulę nagród kolejnej edycji Festiwalu Życie Pod Specjalnym Nadzorem.

§ 8
UWAGI KOŃCOWE


1. Zgłoszenie filmu do udziału w Festiwalu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
2. W sprawach nieujętych regulaminem decyduje Organizator Festiwalu.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego regulaminu.

Radosław Domański
Dyrektor Festiwalu
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
Lubliniecka 10/12
42-284 Herby
+48343574014, +48343574035
+48602128105

 

 
 
   
   
 

 

 

Aktualności | Zgłoś film | Terminarz | Organizatorzy | Partnerzy | Filmoteka | Kontakt
 
© Copyright 2014 Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Herbach
Wszelkie prawa zastrzeżone, zakaz kopiowania grafiki oraz treści bez zgody autorów. 


www.zpsnfestiwal.pl korzysta z plików Cookies zgodnie z celami określonymi w 
Polityka Cookies. 
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików Cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Więcej szczegółów znajdziesz w 
Polityka Cookies